Panel používateľa

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim spoločnosťou LINGAS, s.r.o., IČO: 44 336 306 so sídlom J.Jančeka 344/2, 034 01 Ružomberok, DIČ: 2022672883, IČ DPH: SK2022672883 zaregistrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka číslo: 50042/L (ďalej len „predávajúci“) a  kupujúcim pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.najdvere.sk

 • Obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky a  vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.najdvere.sk

 • Obchodné podmienky bližšie vymedzujú práva a  povinnosti predávajúceho a kupujúceho. V  prípade, že zmluvnou stranou na strane kupujúceho je spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušný ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zák. č. 250/2007 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa v  znení neskorších predpisov a  zák. č. 108/2000 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a  zásielkovom predaji v  znení neskorších predpisov. 

 • Ak bude zmluvnou stranou podnikateľ, právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 • Za oboznámenie s obchodnými podmienkami sa  považuje už ich zverejnenie na internetovej  stránke predávajúceho, na  ktoré je  kupujúci  dostatočným spôsobom predávajúcim upozornený a  má možnosť sa s  nimi oboznámiť ešte pred samotným uskutočnením objednávky. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

2. Zmluvné strany a vymedzenie základných pojmov

 

 • Predávajúcim je spoločnosť LINGAS, s.r.o., IČO: 44 336 306, so sídlom J.Jančeka 344/2, 034 01 Ružomberok, DIČ: 2022672883, IČ DPH: SK2022672883 zaregistrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka číslo: 50042/L, bankové spojenie 4006713755/7500vedený v ČSOB, a.s.

 • Kupujúcim môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá zaslaním objednávky vstúpila do obchodného vzťahu s  predávajúcim a  ktorá sa bude riadiť týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „kupujúci“).  V prípade ak kupujúci je spotrebiteľ vzťahujú sa na neho ust. zákona č.  250/2007 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa v  znení neskorších predpisov a  zákona č. 108/2000 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a  zásielkovom predaji v  znení neskorších predpisov. 

 • Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu na stránke www.najdvere.sk a sú určené na internetový predaj, alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho. 

 • Elektronickou objednávkou je návrh zmluvy uskutočnený elektronickou formou prostredníctvom e-shopu. 

3. Záväzná objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

 • Kupujúci uskutoční návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zaslaním elektronickej objednávky predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho. Kúpna zmluva je záväzne uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim vo forme e-mailovej správy predávajúceho zaslaného kupujúcemu na zadaný e -mail v objednávkovom formulári. 

 • Mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky predávajúci uskutoční bezodkladne po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúcemu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Pokiaľ mu potvrdenie o  obdržaní objednávky nebude doručené, je možné že sa objednávka správne neuložila. V  takom prípade je potrebné kontaktovať predávajúceho, inak platí, že k  návrhu na uzavretie zmluvy nedošlo. 

 • Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať pri fyzickej osobe: meno a priezvisko kupujúceho, dodaciu adresu, mailovú adresu, telefónne číslo a pri právnickej osobe: obchodný názov, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH(v prípade že je platcom DPH), mailovú adresu. Pri fyzickej aj právnickej osobe musí byť v objednávke presne špecifikované daľej: počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a musí byť zrozumiteľná a určitá. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci po obdržaní objednávky a jej prekontrolovaní Vás môže kontaktovať na zadanom telefónnom čísle za účelom ozrejmenia prípadných nezrovnalostí vo vašej objednávke za účelom ich odstránenia.

 • Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve, špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných službách, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 • Predávajúci je oprávnený  v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas predávajúcemu, že tovar, za ktorý bola poskytnutá záloha nespadá do okruhu tovarov definovaných v §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. 

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň zaslania záväznej akceptácie objednávky predávajúcim a to v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou -mailom. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu taktiež písomnou formou – mailom.

 • Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust.§ 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci je povinný dodať na základe záväznej akceptácie objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Ďalej je predávajúci povinný odovzdať najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 • Predávajúci nie je zodpovedný za chyby zavinené zásielkovou službou, prepravcom, nedodanie tovaru vinou dodávateľa alebo výrobcu.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na neskoršie dodanie tovaru len vtedy, ak neskoršie dodanie tovaru je zavinené výrobcom. O náhradnom termíne dodania tovaru predávajúci oboznámi kupujúceho písomne e -mailom alebo telefonicky.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy - zrušenie kúpnej zmluvy odôvodneným vysvetlením kupujúcemu z dôvodu, ak nedodanie tovaru do dohodnutého termínu zavinil z akéhokoľvek dôvodu výrobca a nie je možné od výrobcu očakávať, že tovar vyrobí a  dodá v náhradnom termíne.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru a nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznej akceptácii objednávky.

 • Ak predávajúci nedodá tovar ani v náhradnom termíne, ktorý oznámil kupujúcemu, kupujúci má právo na zrušenie objednávky. Zrušenie objednávky uskutoční písomne e-mailom. 

 

5.  Platobné podmienky

 

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom vopred na účet predávajúceho, prípadne ak je možné tovar odoslať poštou, tak formou poštovej dobierky. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar najneskôr pri prevzatí tovaru.

 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 • Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. 

 • Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. 

 • Základný cenník prepravy nájdete osobitne v menu: ceny dopravy na stránke www.najdvere.sk. Je to základná cena, ktorá sa pre každý tovar určuje zvlášť, pričom cena sa líši podľa druhu tovaru, hmotnosti tovaru, vzdialenosti pri preprave a ďalších dodatočných podmienkach prepravy. Naša spoločnosť využíva prevažne vlastnú dopravu. 

 

6.  Dodacie podmienky

 

 • Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke www.najdvere.sk

 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

 • V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených dodávateľom (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je predávajúci povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou - mailom a dohodnúť s ním náhradnú lehotu dodania tovaru.

 • Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 • Dodanie tovaru sa uskutoční spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie pri vypĺňaní objednávkového formulára (poštou, dovozom tovaru, osobným prevzatím). Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere. t. j. kupujúci si tovar prevezme osobne na odbernom mieste na adrese niektorej z prevádzok predávajúceho podľa výberu, ktorý uvedie v objednávacom formulári (Ružomberok, Lipt. Mikuláš). Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi  na miesto určenia, prípadne odovzdaním na pošte.

 • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov predávajúceho s ktorými sa kupujúci oboznámi na internetovej stránke hneď pri zvolení druhu dopravy.

 • V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 14 dní od kedy mu predávajúci oznámil, že tovar má pripravený na prevzatie v kamennej predajni, alebo ak kupujúci do 14 dní od kedy mu predávajúci oznámil, že tovar je pripravený na vyexpedovanie a neoznámi presný termín, kedy si žiada tovar dodať (doviesť prepravcom) je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5,00 eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa oznámenia kupujúcemu, že tovar je možné prevziať v predajni alebo vyexpedovať (doviesť dopravcom) a kupujúci neoznámi termín kedy žiada tovar dodať (doviesť)  je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Odstúpenie od zmluvy predávajúci oznámi kupujúcemu písomne mailom prípadne aj poštou. Po odstúpení od zmluvy sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

 • V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru – dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. 

 • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru a zaplatením kúpnej sumy v plnej výške. 

 • Dodacia lehota na všetky druhy tovaru je maximálne 8 týždňov.

 • Faktúra slúži aj ako záručný list, keď spolu s tovarom nie je dodaný záručný list výrobcu. Faktúra je Vám dodaná a podpísaná pri prevzatí tovaru.

 • Dopravenie tovaru kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve zabezpečuje predávajúci prevažne vlastnou dopravou. Vodič dopravného prostriedku, ktorým bude dodaný tovar je povinný kupujúcemu vydať faktúru a dodací list, ktorý je kupujúci povinný podpísať, je povinný umožniť kupujúcemu prezrieť si tovar pred zaplatím kúpnej ceny a zároveň je oprávnený prijať finančnú hotovosť na úhradu kúpnej ceny o čom vydá kupujúcemu doklad o zaplatení.

 • V  prípade, že kupujúci zistí, že ním prevzatý tovar nie je totožný s  objednaným tovarom na základe kúpnej zmluvy, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a  bezodkladne odstránil tento rozpor v  súlade so zmluvou, t. j. môže požadovať výmenu tovaru. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z  ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v  prípade, ak pred prevzatím veci kupujúci o  tejto nezrovnalosti s  kúpnou zmluvou vedel alebo ju dokonca sám spôsobil. 

 

7. Kúpna cena a platobné podmienky

 

 • Cena tovaru, presne špecifikovaného v  návrhu na uzavretie zmluvy je cena uvedená v  cenníku výrobkov, tovaru či služieb predávajúceho (tzv. cenníková cena) platného v  dobe priatia návrhu, ak si strany cenu nedohodnú inak.  Cena za jednotlivý tovar je presne uvedená pri každom výrobku. Ceny sú uvedené s DPH. 

 • Cena za dopravu je taktiež samostatne uvedená pri jednotlivých spôsoboch dopravy, podľa zvolenia zákazníka v objednávkovom formulári.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadať pri každej objednávke tovaru zloženie zálohy vo výške 10% celkovej sumy objednávky na základe požiadaviek kupujúceho.

 • Predávajúci akceptuje spôsoby platby, ktoré si zmluvné strany záväzne dohodli pri potvrdení objednávky, a  to:
  • Záloha
   • v hotovosti na prevádzke Ružomberok vo výške 10% z kúpnej ceny
   • prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry vo výške 10% z kúpnej ceny
  • Doplatok kúpnej ceny 
   • v hotovosti na prevádzke Ružomberok vo výške 90% z kúpnej ceny
   • v hotovosti (dobierka) pri dodaní tovaru - dovoz vo výške 90% z kúpnej ceny
   • prevodom na účet predávajúceho na základe vopred vystavenej faktúry vo výške 90%. dodanie tovaru sa bude realizovať až po pripísaní platby na účet predávajúceho.
 • Kupujúci najskôr uskutoční objednávku prostredníctvom objednávkového formulára, následne bude kontaktovaný predávajúcim a to mailom, alebo telefonicky za účelom potvrdenia objednávky a zároveň bude vystavená zálohová faktúra, ktorej uhradením t.j. zálohy v hotovosti, alebo pripísaním na účet predávajúceho začne predávajúci bezodkladne vybavovať objednávku kupujúceho. Zaplatená záloha na základe zálohovej faktúry sa započítava do celkovej sumy objednaného tovaru a služieb. Zálohová faktúra bude zákazníkovi zaslaná e-mailom.

 • V prípade ak zálohová faktúra nebude zaplatená do 14 dní od jej zaslania e-mailom, má právo predávajúci  na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy dôjde k stornovaniu objednávky o čom bude kupujúci informovaný formou e-mailu. 

 • Nárok na zaplatenie celej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dodaním tovaru kupujúcemu či tretej osobe vstupujúcej pod jeho menom. Podkladom pre platbu je daňový doklad (faktúra) vystavený predávajúcim a  obsahujúci všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve a  Zákona o  DPH. 

 • V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

 • Cena za montáž je stanovená samostatne podľa osobitného cenníka. V prípade, ak si zákazník objedná aj montáž tovaru, bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim za účelom bližšieho zistenia informácií a termínu inštalácie na e-mail alebo telefón. Predávajúci si vyhradzuje právo na výšku ceny montáže v závislosti od potreby prípadných búracích, murárskych a iných stavebných prác. Cena za montáž bude záväzne dohodnutá pri zameraní s povereným pracovníkom.

 

8. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 

 • odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho 

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve do 14 dní.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy - zrušenie kúpnej zmluvy odôvodneným vysvetlením kupujúcemu z dôvodu, ak nedodanie tovaru do dohodnutého termínu zavinil z akéhokoľvek dôvodu výrobca a nie je možné od v výrobcu očakávať, že tovar vyrobí a  dodá v náhradnom termíne. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve do 14 dní.

  3. V prípade ak zálohová faktúra nebude zaplatená do 14 dní od jej doručenia e-mailom, má právo predávajúci  na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy dôjde k stornovaniu objednávky o čom bude kupujúci informovaný formou emailu. 

  4. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 14 dní od kedy mu predávajúci oznámil, že tovar má pripravený na prevzatie v kamennej predajni, alebo ak kupujúci do 14 dní od kedy mu predávajúci oznámil, že tovar je pripravený na vyexpedovanie neoznámi presný termín, kedy si žiada tovar dodať je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5,00 eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Odstúpenie od zmluvy predávajúci oznámi kupujúcemu písomne mailom prípadne aj poštou. Po odstúpení od zmluvy sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

  5. V prípade, ak kupujúci pri dodaní tovaru bezdôvodne odmietne tovar prevziať, alebo zaplatiť kúpnu cenu predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy a záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim sa  započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

 • odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

  1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.

  2. Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, t.j. že objednávka bola urobená prostredníctvom elektronického formulára, bola zaplatená zálohová faktúra a vopred bola zaplatená celá kúpna cena skôr ako sa kupujúci mohol oboznámiť s objednaným tovarom s jeho prevedením, farebnosťou, akosťou, kvalitou a zároveň je kupujúci spotrebiteľom v súlade so zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť na vlastné náklady predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom nepoškodenom obale. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom alebo šekom na adresu.  Takto vrátený tovar musí byť absolútne nepoškodený, zabalený v originálnom obale, tak aby vrátený tovar mohol byť predaný inému kupujúcemu ako nový. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám tak ako je to uvedené na internetovej stránke predávajúceho a zároveň bol vadný. Predávajúci nepreberá tovar, ktorý kupujúci vráti formou dobierky.

  3. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

   3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

 

9. Záručné a reklamačné podmienky

 

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom a zároveň s dokladom o zakúpení a zaplatení plnej ceny. V  prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa však nevzťahuje na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním. 

 • Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnou a neodbornou montážou, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku či nesprávnou údržbou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. 

 • Kupujúci plne zodpovedá za spôsob použitia tovaru. Predávajúci zásadne nepreveruje vhodnosť použitia tovaru. 

 • Predávajúci zodpovedá za vhodnosť použitia výrobkov a  tovaru len v  prípadoch, kde toto písomne potvrdil v  definovanom rozsahu a  za podmienok, ktoré boli kupujúcim deklarované. 

 • Kupujúci alebo jeho zástupca je povinný si tovar pri prevzatí riadne prezrieť, skontrolovať jeho množstvo, kvalitu, neporušenosť jeho obalov a  ihneď oznámiť predávajúcemu zjavné chyby zápisom na dodací list. Po prevzatí tovaru sa záruka na mechanické poškodenia nevťahuje. Pokiaľ kupujúci nevykoná prehliadku tovaru pri preberaní tovaru tak, môže uplatniť nároky z vád nezistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 • Každá reklamácia výrobku, tovaru či služby musí byť kupujúcim uplatnená v  písomnej forme - mailom s  vyznačeným dôvodom reklamácie. Predávajúci má právo skontrolovať reklamovaný tovar u kupujúceho. 

 • Reklamácia sa uplatňuje písomne prostredníctvom reklamačného protokolu uvedeného na internetovej stránke predajcu.

 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad mailom a poštou najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Podrobná úprava reklamácie tovaru je upravená v  Reklamačnom poriadku (viď internetová stránka www.najdvere.sk)

 

10. Povrchové úpravy dreva, látok a kovu

 • Vzorkovníky látok, kovu a dreva, povrchovej úpravy, náterov na  stránke www.najdvere.sk boli transformované do elektronickej podoby s vysokými ohľadmi na kvalitu a vernosť podania. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov. U drevených častí, keďže sa jedná o prírodné drevo, jednotlivé časti morené rovnakým moridlom môžu vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru dreva a prírodné osobitosti rastu dreva. Tieto prípadné farebné odlišnosti oproti skutočnosti nie sú dôvodom na reklamáciu

11. Ochrana osobných údajov

 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,  číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade že je platcom DPH), číslo telefónu a mailovú adresu, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom a umožňujú vzájomnú komunikáciu.

 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a pri vybavovaní objednávky. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

12. Záverečné ustanovenia

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu .

 • Právne vzťahy a  podmienky, ktoré nie sú výslovne upravené v  týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, ako aj, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vznikajúceho z  právnych vzťahov vyplývajúce z  uzavretých zmlúv, budú prednostne riešiť zmierom. 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.najdvere.sk

 • Tieto obchodné podmienky vstupujúc do platnosti dňom zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. 

V Ružomberku dňa 25.08.2012

 

Orgán dozoru :

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139 , e-mail: za@soi.sk 

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info