Panel používateľa

Reklamačný poriadok

 

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

 • Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim spoločnosťou LINGAS, s.r.o., IČO: 44 336 306 so sídlom J. Jančeka 344/2, 034 01 Ružomberok, DIČ: 2022672883, IČ DPH: SK2022672883 zaregistrovanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka číslo: 50042/L a kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb zakúpených prostredníctvom internetového obchodu na webovom sídle www.najdvere.sk.

 • Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom - kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady tovaru alebo služieb poskytovaných predávajúcim, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu kúpnej zmluvy.

 • Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.najdvere.sk ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa ust. § 619 a § 627 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a  o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.najdvere.sk ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa ust. § 422 a § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení . 
 • Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv a  bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.najdvere.sk.  Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi aj v každej prevádzkarni predávajúceho.

2. Kontrola tovaru pri jeho prevzatí

 • Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

 • Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

 • Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od prevzatia zásielky a uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 • Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.najdvere.sk bez zbytočného odkladu podla podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

3. Záručné podmienky a záručná doba

 • Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 2 roky. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.
 • Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a  úplne zaplatený. Reklamovaný tovar je potrebné bezodkladne po zistení nedostatku zaslať na našu adresu uvedenú nižšie (nie na dobierku) alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť (iba potravinárska fólia nie je vhodný obalový materiál), aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a podrobný popis vady s fotodokumentáciou (v prípade reklamácie dverí a ich súčastí, je nutné zaslať spolu s chybným tovarom aj výrobný štítok, ktorý je na obale alebo záručnom liste výrobcu - TOVAR NEMONTOVAŤ - na tovar vykazujúci známky používania bude reklamácia okamžite zamietnutá). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (e-mailom alebo poštou) alebo osobne.
 • Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. 
 • Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu  je povinný vybaviť reklamáciu niektorým zo spôsobov (viď nižšie) pokiaľ je to možné ihneď alebo posúdiť oprávnenosť reklamácie na mieste a následne podniknúť všetky úkony potrebné, aby vada bola odstránená priamo výrobcom. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 • Predávajúci zašle kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, na adresu doručovania uvedenú v reklamačnom e-maily prípadne v písomnej reklamácii. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú v reklamačnom e-maily prípadne v písomnej reklamácii.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:
  • spôsobil vadu tovaru sám, 
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny, 
  • použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou, 
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, 
  • vady boli spôsobené neodborným zásahom, 
  • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, 
  • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy, 
  • vady boli spôsobené nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru, 
  • vady vznikli nesprávnym ošetrovaním, 
  • skladovaním alebo prevádzkou výrobku v nevhodnom vlkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí a pod. Vhodnosť prostredia a použitia materiálu výrobku si prosím overte v sekcii  „ako nakupovať“

4. Uplatnenie reklamácie

 • Kupujúci je povinný  zaslať reklamačný  email na adresu info@najdvere.sk prípadne písomnú reklamáciu na adresu predávajúceho, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
  • identifikácia kupujúceho (t.j. obchodné meno / meno a priezvisko, sídlo, bydlisko, tel., mail)
  • adresa miesta, kde bol tovar dodaný
  • dôvod vrátenia tovaru
  • v prípade výmeny adresa, na ktorú má byt dodaný vymenený tovar
  • číslo elektronickej objednávky
  • dátum vystavenia elektronickej objednávky
  • dátum prevzatia tovaru kupujúcim
  • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený
  • v prílohe prípadne fotodokumentáciu vady (v danom prípade zaslať mailom)
  • dátum a podpis kupujúceho
 • Ak písomná reklamácia prípadne mail, neobsahuje kompletné údaje, predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo na priloženie fotodokumentácie, ak to bude na posúdenie reklamácie potrebné. 

 • Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu a kupujúci nereaguje ani na emailovú výzvu predávajúceho do 7 dní od doručenia mailu, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie do času, kým kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebné informácie k jej vybaveniu. Čas po ktorý predávajúci nemohol pokračovať vo vybavovaní reklamácie sa nezapočítava do zákonnej 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie.

 • V prípade ak kupujúci nepredloží predávajúcemu na výzvu doklad o zaplatení reklamovaného tovaru a jeho prevzatí predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie reklamácie z dôvodu, že kupujúci nemôže preukázať či reklamovaný tovar skutočne kúpil u predávajúceho, či už neuplynula záručná doba, či tovar nemal v čase kúpi vady o ktorých kupujúci vedel a pod. 

 

5. Postup pri vybavovaní reklamácie


 • Predávajúci po obdržaní  písomnej reklamácie alebo mailu zašle kupujúcemu mailom potvrdenie o doručení reklamácie. Následne na základe popisu vady zo strany kupujúceho zhodnotí reklamáciu a ak je to potrebné vyžiada od kupujúceho fotodokumentáciu zaslanú mailom pre posúdenie oprávnenosti reklamácie. Následne ak je možné posúdiť oprávnenosť reklamácie z opisu vady a prípadnej fotodokumentácie predávajúci zašle kupujúcemu mailom vyjadrenie o spôsobe akým bude reklamácia vybavená (viď nižšie spôsoby vybavenia reklamácie).

 • Ak je to pre vybavenie reklamácie potrebné predávajúci vyšle povereného zamestnanca alebo inú povinnú osobu určenú na vykonanie opravy vybaviť reklamáciu pokiaľ je to možné ihneď alebo posúdiť oprávnenosť reklamácie na mieste a následne vybaviť reklamáciu niektorým zo spôsobov (viď nižšie)

 • Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 

 

6. Spôsob vybavenia reklamácie

 

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci však nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci zaviní nesprávnou resp. neodbornou montážou a tým zaviní poškodenie prípadne nefunkčnosť dodaného tovaru. 
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. 
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať . Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
 • Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 
 • Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • Ak má kupujúci na základe vyššie uvedeného nárok na vrátenie kúpnej ceny, táto mu je vrátená 30. deň od uplatnenia reklamácie a to osobne na predajni, kde kupujúci uzavrel kúpnu zmluvu a reklamoval vady tovaru prípadne prevodom na bankový účet uvedený v písomnej reklamácii. Zároveň mu bude odovzdaný aj doklad o tomto spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. V prípade ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že reklamácia bude vybavená výmenou tovaru za nový kupujúci berie na vedomie,že výroba nových dverí a zárubní výrobcom trvá podľa štandardných dodacích podmienok najneskôr 8 týždnov. 

7. Zamietnutie reklamácie:

 • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. 
 • ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. 
 • notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Zaslať výrobok na odborné posúdenie možno:
  • súdnemu znalcovi alebo 
  • autorizovanej osobe (osoba vykonávajúca posudzovanie zhody, t. j. zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok) alebo 
  • notifikovanej osobe (osoba, ktorá bola členským štátom EÚ alebo SR oznámená orgánom EÚ ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody) alebo 
  • akreditovanej osobe (osoba, ktorá vykonáva skúšanie výrobkov, kalibrovanie meradiel, vykonáva certifikačnú, inšpekčnú alebo obdobnú technickú činnosť na základe vydaného osvedčenia o akreditácii) alebo 
  • osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. 
 • Ktorá z týchto osôb  to bude, rozhodne predávajúci, ktorý  znáša náklady na takéto posúdenie. Predávajúci v zásade postupuje reklamovaný tovar na odborné posúdenie reklamácie priamo výrobcovi. Odborné posúdenie vykoná osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

 • Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu na základe odborného posúdenia nemožno zamietnuť. 


8.  Záverečné ustanovenia


 • Tento reklamačný poriadok je platný od 01.12.2021 a je dostupný každému zákazníkovi na webovom sídle www.najdvere.sk, tak aby sa mohol každý zákazník s ním oboznámiť pred odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa s daným reklamačným poriadkom oboznámil.

 

V Ružomberku dňa 01.12.2021

 

Orgán dozoru :

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139 , e-mail: za@soi.sk 

 

 

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie